• Kwaliteit De beste merken
  • Grote voorraad + 1.000.000 artikelen
  • Service Een luisterend oor voor uw behoeften

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN FOURNIMAT

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

In het kader van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt de « verkoper » gedefinieerd als de eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « FOURNIMAT », met maatschappelijke zetel te 7181 SENEFFE, Rue de Bon Conseil 25/3, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.568.243.

In het kader van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt de « koper » gedefinieerd als de persoon die een bestelling plaatst. De verkoper heeft het recht de koper te verzoeken alle informatie die hem betreft te geven (precieze benaming, maatschappelijke zetel, BTW-identificatienummer, financiële overzichten, identiteit en bevoegdheden van de vertegenwoordigers, enz.). Indien een natuurlijke persoon die niet over de nodige bevoegdheden beschikt een bestelling voor rekening van een rechtspersoon plaatst, zal de natuurlijke persoon in ieder geval persoonlijk aansprakelijk blijven ten aanzien van de verkoper voor de goede uitvoering van alle contractuele verplichtingen.

INHOUD EN INTERPRETATIE VAN DE OVEREENKOMST

Alle aanbiedingen, bestellingen, bevestigingen van bestellingen, verkopen en leveringen die goederen van de verkoper bevatten zijn onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden.

Door een bestelling, onder welke vorm ook, te plaatsen, erkent de koper van rechtswege kennis genomen te hebben van deze algemene verkoopvoorwaarden en ermee zonder voorbehoud in te stemmen. Alle eventuele andersluidende algemene voorwaarden van de koper verbinden de verkoper slechts na zijn schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging. Het gebrek aan schriftelijke betwisting van andersluidende algemene voorwaarden van de koper impliceert dan ook niet dat de verkoper deze heeft aanvaard. Na hun aanvaarding in overeenstemming met het vorige lid zullen deze algemene verkoopvoorwaarden ook van toepassing zijn op alle toekomstige verbindingen tussen de partijen, behoudens mededeling, onder welke vorm ook, van een recentere versie daarvan door de verkoper.

Iedere toevoeging aan of iedere wijziging of afwijking van deze algemene voorwaarden moet vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard worden door de verkoper.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De aanbieding is voltooid en verbindt de verkoper als ze geïndividualiseerd is en alle voor de aanvaarding nodige gegevens bevat. De geldigheidstermijnen van de aanbiedingen zijn uitdrukkelijk vermeld. Als geen termijn aangeduid is, zijn de vermelde prijzen van toepassing onder voorbehoud van schriftelijke bevestiging van de verkoper bij de bestelling.

De overeenkomst is geacht voltooid te zijn als die tot stand is gekomen door de aanvaarding, zonder voorbehoud, van een van de verkoper uitgaande aanbieding of door de schriftelijke (per post of per fax) bevestiging, door de verkoper, van elke andere door de koper geplaatste bestelling.

De catalogi of monsters worden slechts ter informatie aan de klanten overgebracht. Ze kunnen geen contractueel aanbod inhouden.

LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen beginnen te lopen op de dag na de dag waarop de verkoper de bestelling heeft bevestigd. Tenzij anders bepaald door de verkoper zijn de vermelde leveringstermijnen ter informatie gegeven. De overschrijding ervan geeft de koper niet het recht zijn bestelling te annuleren, om de ontbinding van de overeenkomst te verzoeken of schadevergoeding te vorderen.

Indien leveringstermijnen, bij afwijking van het vorige lid, uitdrukkelijk zijn afgesproken, wordt een aan de verkoper toe te schrijven vertraging van 3 weken als aanvaardbaar beschouwd en kan de koper hierbij de ontbinding of opschorting van de overeenkomst niet vorderen noch schadevergoeding eisen.

In geval van overschrijding van meer dan 3 weken van de afgesproken leveringstijden moet de koper, in eerste instantie, de verkoper schriftelijk in gebreke stellen en hem een uitstel van minstens 2 weken geven om tot de levering over te gaan. Indien de levering niet binnen de door de koper aangeduide termijn plaatsvindt, heeft deze het recht om de overeenkomst op te schorten.

OVERMACHT

De verkoper heeft het recht de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de koper schadevergoeding kan eisen, in uitzonderlijke omstandigheden en/of in geval van overmacht (zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is, oorlog, oorlogsdreiging, onlusten, vernietiging door brand of door een andere oorzaak, volledige of gedeeltelijke verkeersblokkade, regerings- of gerechtelijke beslissingen, totale of gedeeltelijke mislukking van de leveranciers, subcontractanten of uitvoerende personeelsleden van de verkoper, staking, lock-out, storing in de interne organisatie of stopzetting van de productie), of deze uitzonderlijke omstandigheden of gevallen van overmacht zich nu bij de verkoper, bij de leveranciers, tijdens het transport of bij andere medecontractanten voordoen.

ONVOORZIENBAARHEID

Indien, na het sluiten van de overeenkomst, onvoorziene of onverwachte omstandigheden zich voordoen die de uitvoering van de overeenkomst voor de verkoper moeilijker of duurder maken, zal deze het recht hebben zijn verplichtingen op te schorten of evenredig aan te passen.

LEVERING – OVERDRACHT VAN RISICO'S – VERVOER

De overdracht van de risico's aan de koper vindt plaats op het ogenblik dat het goed geïndividualiseerd is in het magazijn of in de winkel van de verkoper. De partijen komen de wijze van levering overeen: ofwel de koper komt zelf naar het magazijn van de verkoper om het goed in bezit te nemen, ofwel de verkoper verzendt het goed naar het afgesproken adres. Daartoe doet de verkoper beroep – naar eigen keuze – op de postdiensten of op een vervoerder, met inbegrip van zijn (uitvoerende) personeelsleden. Vanaf de levering van de goederen is de koper volledig en alleen aansprakelijk voor het nakomen van de normen in verband met milieubescherming, veiligheid, verpakking, enz.

Het laden en lossen evenals het vervoer van de goederen, na hun individualiseren, geschieden op risico van de koper, of het vervoer nu in opdracht van de verkoper of van de koper uitgevoerd wordt.

Bij inbezitneming van het goed in het magazijn van de verkoper zal deze, indien de koper zijn bestelling in de afgesproken termijn niet komt afhalen, het recht hebben van rechtswege, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder nadelige erkentenis, (i) ofwel de verkoop volledig of gedeeltelijk te annuleren, (ii) ofwel de koper te dwingen om de levering af te halen, mede door een derde te verzoeken de goederen weg te halen en deze eventueel te vervoeren of op te slaan, op kosten en risico van de koper, (iii) onder voorbehoud van alle andere maatregelen overgelaten aan het oordeel van de verkoper.

De goederen zijn niet verzekerd, maar kunnen verzekerd zijn in opdracht en op de kosten van de koper.

De aanvaarding van de goederen door de vervoerder, of het vervoer nu in opdracht van de verkoper of van de koper uitgevoerd wordt, vormt het onweerlegbaar bewijs van een conforme verpakking en voorbereiding van de goederen voor het transport. Als de goederen tijdens het vervoer (laden en lossen inbegrepen) worden beschadigd, kan de koper een verhaal instellen enkel tegen de vervoerder.

AANVAARDING – KLACHTEN

Na elke levering is de koper verplicht onmiddellijk over te gaan tot een grondige analyse van de goederen om eventuele tekortkomingen of gebreken op te sporen. Na ontvangst zal hij, met name, zonder dat deze opsomming limitatief is:

de verpakking van de goederen openen om deze grondig te onderzoeken;

nagaan of de geleverde goederen perfect overeenstemmen met het gebruik dat hij ervan wil maken.

Bij inbezitneming van de goederen in het magazijn van de verkoper zal iedere klacht, op straffe van verval, onmiddellijk en vóór het laden van de goederen moeten ingediend worden. Indien de goederen naar de koper worden vervoerd, zal iedere klacht, op straffe van verval, moeten verzonden zijn aan de verkoper per aangetekende brief binnen 48 uur na de aankomst van het vervoer en, in ieder geval, vóór het gebruik of de wijziging van de goederen, op welke wijze dan ook. Naar keuze van de verkoper zal de koper ofwel de goederen die niet conform geacht zijn onmiddellijk terugzenden, ofwel deze ter beschikking van de verkoper voor expertise houden gedurende minstens 90 dagen. Bij gebreke hiervan zullen de goederen onherroepelijk als conform beschouwd worden.

Indien een gebrek dat bij een grondig onderzoek na de ontvangst niet kon opgespoord worden later voorkomt, zal de koper, op straffe van verval, de verkoper ervan op de hoogte moeten stellen binnen 48 uur na de ontdekking, per aangetekende en met redenen omklede brief. Naar keuze van de verkoper zal de koper ofwel de goederen die gebrekkig geacht zijn terugzenden, ofwel deze ter beschikking van de verkoper voor expertise houden gedurende minstens 90 dagen.

Indien de koper de goederen terugzendt, is hij aansprakelijk voor een aangepaste transportverpakking. De terugzendingskosten en -uitgaven zullen hem ten laste kunnen worden gelegd.

Iedere rechtsvordering wegens een niet-conform of gebrekkig goed zal, in ieder geval en op straffe van verval, binnen een termijn van 6 maanden na levering moeten worden ingediend.

WAARBORG

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, biedt de verkoper geen enkele garantie voor het in de handel brengen of het gebruik van de goederen voor een ander bepaald doel dan waarvoor ze normaal bestemd worden, of ze nu alleen of in combinatie met andere producten worden gebruikt.

Bij niet-conforme of gebrekkige goederen zal de verkoper de enige verplichting hebben, naar eigen keuze, ofwel deze goederen te vervangen of te herstellen, ofwel een prijsvermindering te verlenen, met uitsluiting van schadevergoeding. De verkoper heeft het recht meerdere opeenvolgende vervangingen of herstellingen uit te voeren. De koper zal de ontbinding van de overeenkomst of een prijsvermindering kunnen eisen enkel nadat meerdere vervangingen of herstellingen gebrekkig zullen zijn gebleken.

Elke waarborg is uitgesloten:

na het behandelen, het snijden of het wijzigen van de goederen, op welke wijze dan ook, door de koper of een derde;

in geval van gebruik, plaatsing, behandeling of verwerking die abnormaal of in strijd met de regelen en/of eventuele aanwijzingen van de verkoper is.

Wat de goederen betreft die door de verkoper in de oorspronkelijke verpakking geleverd zijn, biedt de verkoper geen enkele garantie, maar draagt hij zijn verhaalsrechten tegen de oorspronkelijke verkoper aan de koper over.

AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens dwingende bepalingen zal de verkoper contractueel of buitencontractueel aansprakelijk zijn enkel voor de schade die aan de koper of aan elke andere persoon door bedrog van de kant van de verkoper veroorzaakt wordt. De verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor de schade die door zijn eenvoudige of grove nalatigheid veroorzaakt wordt.

Behoudens dwingende bepalingen zal de verkoper in geen geval contractueel of buitencontractueel aansprakelijk zijn voor de schade die aan de koper of aan elke andere persoon veroorzaakt wordt door eenvoudige of grove nalatigheid of bedrog van de kant van medecontractanten en/of uitvoerende personeelsleden van de verkoper, met inbegrip van de postdiensten en de vervoerders.

SCHADEVERGOEDING

Behoudens in de door deze algemene voorwaarden bepaalde gevallen en behoudens andersluidende dwingende wetsbepalingen zal de verkoper nooit gehouden zijn tot de betaling van een schadevergoeding aan de koper of aan derden, ongeacht de oorzaak ervan.

In de gevallen waarin de verkoper tot de betaling van schadevergoeding verplicht zou zijn, zal hij niet gehouden kunnen zijn tot de vergoeding van onvoorzienbare, indirecte of bijkomende schade, met name – zonder dat deze opsomming limitatief is – een winstderving, de vermindering van de gebruikswaarde, het verlies van een goodwill of het verlies van commerciële opportuniteiten.

De schadevergoeding waartoe de verkoper eventueel gehouden is, wordt in ieder geval beperkt tot 200 euro per schade veroorzakend feit.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven het gehele eigendom van de verkoper tot volledige en onvoorwaardelijke betaling van elke schuld van de koper tegenover de verkoper (hoofdsom, interesten en alle andere geldsommen). Dit eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de overdracht van risico's als bedoeld in artikel 7 van deze algemene  verkoopvoorwaarden.

In geval van niet-betaling op de vervaldatum mag de verkoper, naar eigen keuze, de schulden verhalen en/of de goederen terugnemen op kosten van de koper, waar de producten zich ook mogen bevinden.

Tot volledige en onvoorwaardelijke betaling geldt de volgende: de koper zal de goederen niet kunnen verkopen of verpanden;

hij zal ervoor zorgen dat de goederen gemakkelijk identificeerbaar blijven en de derden op de hoogte brengen van het eigendomsvoorbehoud;

hij zal de verkoper op de hoogte houden van elke inbeslagneming van de goederen door derden en hem kennis geven van alle nodige informatie voor het behoud van zijn rechten;

in geval van verkoop in strijd met deze verplichtingen zal het eigendomsvoorbehoud blijven gelden en kunnen worden ingebracht tegen de nieuwe koper, die door de oorspronkelijke koper zal ingelicht worden; in geval van verwerking of opneming van het verkochte goed zal het eigendomsvoorbehoud uitgebreid worden tot het geheel van het nieuwe product.

Voor zover het nodig is, wordt gepreciseerd dat deze bepaling zelfs van toepassing is als de verkoper betalingstermijnen of -modaliteiten heeft aanvaard.

PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

Behoudens andersluidende en schriftelijke verbintenis van de verkoper zijn alle prijzen exclusief vervoerkosten, verpakkingskosten en alle rechten, BTW en andere (fiscale, parafiscale, gewestelijke, federale, enz.) belastingen of verhogingen en nieuwe lasten die aan de verkoper zouden kunnen worden opgelegd.

De prijzen die op het ogenblik van de bestelling gelden zijn van toepassing op deze bestelling. Indien de lonen, de grondstoffenprijzen of de kostprijzen tussen de bestelling en de levering stijgen, behoudt de verkoper zich echter het recht voor om de prijs proportioneel aan te passen op voorwaarde dat er één maand tussen de bestelling en de levering verstreken is. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen over deze herziening zal de verkoper van rechtswege, zonder voorafgaande kennisgeving noch ingebrekestelling, de overeenkomst kunnen ontbinden. De facturen worden opgesteld in euro (€) en gericht aan de koper.

Behoudens schriftelijke afwijking door de verkoper dienen de facturen te worden betaald binnen 30 dagen na de uitschrijving ervan en zonder korting, aan de maatschappelijke zetel van de verkoper of op de door hem aangeduide bankrekening. Indien een korting uitdrukkelijk is voorzien, is ze exclusief belastingen. De betalings- of wisselkosten zijn ten laste van de koper. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om bij het sluiten van de overeenkomst een voorschot of het volledige betaling te eisen, ofwel de betaling op het ogenblik van de levering te vorderen.

Behoudens schriftelijke afwijking door de verkoper kunnen de facturen niet gespreid worden betaald.

Elke klacht over een factuur (die niet betrekking heeft op de geleverde producten zelf, zie artikel 8) zal met redenen omkleed moeten zijn en aan de verkoper bij aangetekende brief binnen 5 kalenderdagen na de factuurdatum moeten toegezonden worden. Bij gebreke hiervan zal de factuur onherroepelijk als correct beschouwd worden.

De koper zal in geen geval de betaling van een geldsom kunnen weigeren of uitstellen zonder een klacht overeenkomstig het artikel 13.4 van deze algemene voorwaarden te hebben ingediend.

Onverminderd andere rechten van de verkoper en de toepassing van het artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek betreffende voor een geheel jaar vervallen interesten wordt elke geldsom die op de vervaldatum niet is betaald, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd:

met een interest van 8 % verschuldigd op de dag na de vervaldatum;

met een forfaitaire en niet te verlagen vergoeding van 15 % van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 250 €, die moet verhoogd worden met alle kosten en erelonen veroorzaakt door de niet-betaling en de invordering. In geval van niet-betaling van het geheel of een deel van een vervallen factuur geldt het volgende:

alle door de koper aan de verkoper verschuldigde geldsommen, in welke hoedanigheid ook, worden onmiddellijk en van rechtswege invorderbaar;

de verkoper behoudt zich het recht voor om alle openstaande bestellingen te annuleren of op te schorten;

de verkoper behoudt zich het recht voor om definitief de overeenkomst te beëindigen indien de koper, binnen een termijn van 30 dagen vanaf de vervaldatum van de factuur en mits het verzenden van een aangetekende brief aan de koper, in gebreke blijft om de aan de verkoper verschuldigde sommen te betalen. De ontbinding geschiedt ten laste en ten nadele van de koper;

de verkoper behoudt zich het recht voor om, te allen tijde, van rechtswege en zonder voorafgaande formaliteiten, de aan hem verschuldigde bedragen te verrekenen met alle schulden die hijzelf ten aanzien van zijn koper zou hebben, ook al zouden deze laatste nog niet vervallen zijn.

Indien de verkoper, na het sluiten van de overeenkomst, kennis neemt van betalingsachterstanden van de kant van de koper en in geval van samenloop of andere gelijkaardige situatie, behoudt de verkoper zich het recht voor om voorschotten, zakelijke of persoonlijke waarborgen of de voorafbetaling van de prijs te eisen, ongeacht de andersluidende afspraken tussen de partijen.

De verkoper kan de betaling door een aanvaarde wisselbrief of een ander betaalinstrument eisen. Alle incassokosten evenals de emissie- en verwerpingskosten van deze betaalinstrumenten zijn ten laste van de koper. Het aanvaarden van een betaling met wisselbrief of waarden leidt niet tot een schuldvernieuwing.

ONTBINDING OF OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

Onverminderd andere rechten van de verkoper behoudt deze zich het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten zonder voorafgaande ingebrekestelling in de volgende gevallen: technische problemen bij de verkoper, zijn leveranciers, zijn subcontractanten of bij zijn uitvoerende personeelsleden;

failliet, vereffening of betalingsmoeilijkheden van de koper; beslag, verzegeling, enz. op de goederen van de koper;

overname van de activiteiten van de koper door een derde of verandering van controle bij de koper.

Onverminderd andere rechten van de verkoper behoudt deze zich bovendien het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten na een onbeantwoorde ingebrekestelling, als de koper één van zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.

PLAATS VAN UITVOERING – TOEPASSELIJK RECHT – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID

De plaats van uitvoering van elke verplichting die voor de koper of voor de verkoper uit de overeenkomst voortvloeit, is geacht op de zetel van de verkoper te zijn.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Nijvel (België) bevoegd, maar de verkoper kan ook de zaak indienen voor de rechtbank van de woonplaats van de koper.

VRIJWARINGSCLAUSULE

Indien één van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden of een gedeelte daarvan nietig of niet van toepassing zouden worden verklaard, blijven alle andere bepalingen van kracht.